نام و نام خانوادگی : محمدامین آئینی

رشته : مدیریت بازرگانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۰/۱۱/۳۰

بازگشت